Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo – pardavimo TOP DOG BISTRO parduotuvėje internete taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes TOP DOG BISTRO elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas), ir UAB "Rogių Šunys" (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, kai Pirkėjas įsigyja prekes elektroninėje www.topdogbistro.lt parduotuvėje. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka TOP DOG BISTRO parduotuvėje siūlomas prekes.
  1.2. TOP DOG BISTRO parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.
  1.3. Naudotis TOP DOG BISTRO parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę TOP DOG BISTRO parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.
  1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti TOP DOG BISTRO parduotuvėje.
  1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia TOP DOG BISTRO parduotuvėje prekių užsakymą ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą.
  1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo TOP DOG BISTRO parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių TOP DOG BISTRO parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
  1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant TOP DOG BISTRO parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
  1.8. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi TOP DOG BISTRO parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas TOP DOG BISTRO parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles.
  1.9. Pardavėjas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas parduotuvėje TOP DOG BISTRO organizuoti, vykdyti priklausančių prekių prekybą.

  2. Pirkėjo teisės ir pareigos
  2.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo".
  2.2. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes TOP DOG BISTRO elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  ​ 2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška.
  2.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  2.5. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
  2.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  2.7. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

  3. Pardavėjo teisės ir pareigos
  3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  3.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
  3.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  3.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas, pristatymo išlaidos yra negrąžinamos. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.
  3.7. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

  4. Prekių kaina ir apmokėjimas
  4.1. Prekių kainos TOP DOG BISTRO parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.
  4.2. Prekių kaina TOP DOG BISTRO parduotuvėje nurodyta pagal pakuotes ir svoris nurodomas preliminarus. Pardavėjas dės pastangas, kad tikrasis prekės svoris maksimaliai atitiktų Pardavėjo nustatytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų, nes prekės fasuojamos rankiniu būdu. Bet kuriuo atveju Pardavėjas užtikrina, kad tikrasis prekės svoris nebus didesnis ar mažesnis nei 5% nuo nurodyto svorio.
  4.3. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
  4.4. Atsiskaitymas už prekes:
  4.4.1. Pirkėjas už užsakytas prekes atsiskaito per paysera.lt mokėjimo sistemą.
  4.4.2. Pirkėjas už prekes atsiskaito bankiniu pavedimu, formuojant krepšelį uždėjęs varnelę „reikalinga sąskaita faktūra“. Mokant pavedimu nurodydamas užsakymo nr. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą bankiniu pavedimu, įsipareigoja sumokėti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 valandas nuo užsakymo pateikimo. Tik gavus apmokėjimą pradedamas vykdyti užsakymas. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per 4 (keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs, anuliuoti Pirkėjo užsakymą.
  4.5. Prieš apmokant už prekes/paslaugas (,,checkout” lange) pirkėjas privalo pats varnele pažymėti, kad susipažino bei sutinka su visomis nuorodoje pateiktomis taisyklėmis.


  5. Asmens duomenų privatumo apsauga
  5.1. Kiekvienas naujas Pirkėjas turi užsiregistruoti pateikdamas savo asmens duomenis:
  vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, adresą. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, papildomai turi pateikti tokius duomenis: įmonės pavadinimą, kodą, PVM mokėtojo kodą (jei PVM mokėtojas). Pirkėjas, tapęs Registruotu Vartotoju (toliau - RV) turi savo prisijungimo vardą, slaptažodį ir kitus duomenis.
  5.2. Pardavėjas užtikrina, kad RV asmens duomenys bus naudojami tik RV identifikavimui užsakant prekes ir užsakytų prekių pristatymui. RV asmens duomenys gali būti naudojami rinkodaros tikslais tik RV išreiškus sutikimą pildant registracijos formą.
  5.3. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti RV asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su RV užsakymu.
  5.4. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti RV asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.
  5.5. RV vartotojas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės www.topdogbistro.lt duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią sąlygą, visa su tuo susijusi atsakomybė tenka RV.

  6. Prekių pristatymas
  6.1. TOP DOG BISTRO parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos tik Lietuvos teritorijoje. Prekybos teritorija yra nustatyta vienašaliu Pardavėjo sprendimu. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas:
  6.1.1. Pristatymas kurjeriais. Prekės perduodamos kurjeriui kiekvieną sekantį antradienį arba kertvirtadienį po Jūsų užsakytų prekių apmokėjimo. Užsakymai pristatomi sekančią darbo dieną , atitinkamai trečiadieniai arba penkatdieniais.
  6.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas TOP DOG BISTRO parduotuvės puslapyje „Pristatymas ir atsiėmimas“ ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės. Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo papildžius pirkinių krepšelį, užsakymo patvirtinimo metu nurodytas pristatymo mokestis nesikeičia.
  6.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes pats iš anksto sutartu laiku įmonės gamybinėse patalpose adresu Senovės 8A, Kernavė.
  6.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių TOP DOG BISTRO parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma TOP DOG BISTRO parduotuvės skiltyje „Pristatymas ir atsiėmimas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
  6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  6.6. Prekės po siuntos patikrinimo Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
  6.7. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje, prekių lydraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

  7. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  7.1. Visų TOP DOG BISTRO parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes atsako prekių Pardavėjas.
  7.2. TOP DOG BISTRO parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  7.3. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už TOP DOG BISTRO internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
  7.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  8. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas
  8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti TOP DOG BISTRO parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti el. paštu: info@topdogbistro.lt .
  8.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šių Taisyklių 8.6. punkte nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka.
  8.3. Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  8.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
  8.4.1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra ribotas.
  8.5. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi šaldyti mėsos pašarai augintiniams, kurių galiojimo terminas yra ribotas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldiklyje pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@topdogbistro.lt arba telefonu: +370 650 34844. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai. Daugiau informacijos apie greitai gendančių produktų laikymo sąlygas rasite čia.: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1AAAC0084FDA
  8.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių grąžinimo prašome kreiptis el. paštu: : info@topdogbistro.lt arba telefonu: +370 650 34844. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjui atstovui. Grąžintinos prekės turi būti laikomos ne aukštesnėje nei Prekės apraše nurodytoje temperatūroje.
  8.7. Grąžinant ar keičiant TOP DOG BISTRO parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo ar keitimo prašymą.
  8.9. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
  8.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui
  prekių pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Grąžintinos prekės turi būti laikomos ne aukštesnėje nei Prekės apraše nurodytoje temperatūroje.

  9. Apsikeitimas informacija
  9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
  9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu (info@topdogbistro.lt ) ar telefonu (8 65034844).

  10. Baigiamosios nuostatos
  10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  10.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  10.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  10.5. Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su Pardavėju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.