Privatumo politika

 • Bendra informacija

  UAB „Rogių Šunys“ (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – PP) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.topdogbistro.lt . Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar prekę, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

  Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Rogių Šunys“
  Buveinės adresas: Senovės g. 8a, Kernavė, LT-19172
  Tel. +370 650 34844
  El. paštas: info@topdogbistro.lt
  Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.

  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PP, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje www.topdogbistro.lt ir socialinių tinklų paskyroje sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PP. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje ir socialinių tinklų paskyroje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

  Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

  Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.
  Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

  Kokią informaciją apie jus renkame?

  Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija
  www.topdogbistro.lt svetainė ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Svetainėje leidžiama užsisakyti prekių ir registruotiems nariams. Jums siekiant užsiregistruoti, prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, adresą), kad galėtume sukurti jūsų paskyrą.
  Jei iš mūsų užsisakote prekių, prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.

  Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines
  Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
  Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai.
  Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau).
  Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.

  Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių
  Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per TOP DOG BISTRO paskyras „Facebook“ ar „Instagram“ tinkle.

  Kita mūsų renkama informacija
  Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu.
  Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis ar apsiperkant www.topdogbistro.lt internetinėje parduotuvėje, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

  Kaip naudojame jūsų informaciją?
  Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:
  Užregistruoti jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
  Siųsti Jums tik su Jūsų užsakymu susijusią informaciją – užsakymo patvirtinimą, informaciją apie užsakymo būklės pasikeitimą.
  Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį mokėjimų paslaugų teikėją.
  Siųsti turinį (pvz. naujienlaiškius) aktualiomis temomis.*
  Rinkodaros tikslu*, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą).
  Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.
  Organizuoti nemokamas loterijas, konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.*
  Kitais būdais su jūsų sutikimu.*
  *Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.
  Surinktą informaciją įvairių loterijų, konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti UAB „Rogių Šunys“ valdomose interneto svetainėse ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

  Kam atskleidžiame jūsų informaciją?
  Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
  Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., kurjerių tarnyboms, jeigu užsakymo pristatymo paslaugas teikia tiesiogiai jie, bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
  Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
  Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

  Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
  Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą).
  Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą.
  Norėdami apsaugoti Duomenų valdytojo įmonės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą.
  Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju.
  Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

  Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?
  Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
  Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  Jūsų teisės
  Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
  Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti).
  Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti).
  Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti).
  Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“).
  Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti).
  Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
  Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą

  Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse
  Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  Slapukai, signalai ir panašios technologijos
  Šiose PP terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
  Google Analytics
  1. Naudojamas norint padidinti svetainės naršymo greitį.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga
  2. Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas - unikalių sesijų sekimas ir analizė.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.
  Saugojimo laikas - 2 metai
  3. Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu
  Saugojimo laikas - 30 min.
  4. Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.
  5. Saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.
  Saugojimo laikas - 6 mėnesiai.
  6. Naudojamas lankytojų lygio tinkintų kintamųjų duomenų saugojimui.
  Naudojami duomenys: Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.
  Google.com
  1. Naudoja „Google AdWords“, kad pakartotinai įtrauktų lankytojus, atsižvelgiant į lankytojų internetinį elgesį visose svetainėse.
  Naudojami duomenys: Pirkėjų elgsena naršymo metu.
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga
  2. Susijusios reklamos rodymas paieškos variklyje, tinklapyje apsilankiusiems lankytojams.
  Naudojami duomenys: Kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Unikalus kliento ID, naršymo informacija.
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga
  Sid_key
  Įsirašo informaciją apie vartotojo sesiją, kad būtų galima tą vartotoją atpažinti darant kitus veiksmus tinklapyje. Naudojamas sesijos valdymui
  Naudojami duomenys: Sesijos ID.
  Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga.
  Tawk.to
  Tai svetainės pokalbių sistemos Tawk.to slapukai, kurie naudojami siekiant identifikuoti lankytoją. Visa komunikaciją tarp foodout.lt ir lankytojo yra apsaugota 128 bitų SSL, visi duomenys laikomi šifruotose serveriuose. Pokalbių išklotinė gali būti išsaugota siekiant suteikti kokybiškesnią palaikymo paslaugą lankytojui.

  Slapukų naudojimas
  Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:
  Slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
  Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
  Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.
  Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:
  Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti.
  Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.
  Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint peržiūrėti pirkėjo krepšelį, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.
  Slapukų pagalba renkami šie duomenys:
  Administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai.
  Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų svetainėse, nurodyti aukščiau.
  Įsigyjant prekių www.topdogbistro.lt parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, vardas, pavardė, el.paštas, telefonas, adresas.

  Kaip valdyti ir ištrinti slapukus
  Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
  Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

  Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu
  Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.
  *Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad UAB „Rogių Šunys“ valdomoms „Facebook” paskyroms taikoma „Facebook” slapukų politika.

  Susisiekite su mumis
  Jei pastebėjote šių PP neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:
  Paštu: UAB Rogių Šunys, Senovės g.8a, Kernavė
  Telefonu: +370 650 34844
  El. paštu: info@topdogbistro.lt

  Duomenų apsaugos pareigūnas: Laimonas Daujotas, el. p. laimonas@rogiusunys.lt

  Baigiamosios nuostatos
  Šios PP peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PP, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje ar socialinių tinklų paskyroje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PP versija visada pateikiama čia https://www.topdogbistro.lt/lt/privatumo-politika/

  PP surašyta 2018 m. gegužės mėn. 25 d.